Sunday, July 31, 2011

July Verdict .

I don't blame you, you know.

If I were you, I wouldn't love me too.

I'm complex and melancholy

And sometimes my heart travels

Faster than my mind

So i'm usually out of breath

For trying to catch up with lost time

Always blind,

Bumping into memories

I tried to leave behind

But you always remind me

Why I can't forget.

I always let you and your sweet smile

Invade the secrets

I was trying to keep to myself

You always did have a way

Of making transparency seem effortless.

And I don't blame you for not

Liking what you see.

My insides are probably

Ugly and scream with twisted

Theories and dark dreams

Sun beams are buried in yesterday's

Summer breeze.

Now everything is frozen over.

But it still feels familiar

The walls collapsing.

The tornadoes swirling.

The heart race climbing.

Yeah, I've been here before.

It's like a dream revisited

Except this time,

There are no good mornings

And no laughter.

I though that in coming back,

I'd find you.

With your crooked smile

And your pretty hands

Ready to dance in our memories

Ready to tell me the secrets

You've kept since you've been away,

But instead

I was greeted by misery's silent smirk

Dodging the harsh blows of fists,

There was noise,

But there was no music.

Did we lose it?

Our summer's always need too soon,

Those pretty June's and mindless July's

Memorized your smile and played it as

The soundtrack of our memories.

This may be the death of me,

Swimming to the deep end of thee

Unable to breathe, suffocating on tears

That your wrapped around my neck

But still I do no blame you, love.

And sometimes I even forgive you for

Stealing everything that was mine

All that time wasted pretending it wasn't you

When it always was

You stole my sun.

Every cursed name you called me,

and infectious touch you handed me,

And every lie you stranded me with.

You used words to hurt me,

And actions to give me validation.

The humiliation follows me in shadows.

Drowning in our story

We could've had happily ever after

If you would have just let me finish

Writing it.Love, Tianamonique.
2 comments:

Anonymous said...

dopeee

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] obni¿enie poch³aniania podwaliny tluszczowych przez cz³owieczy stworzenie. Owo w ca³oœci nowy lekarstwo dla baby, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ przebyæ na starszy rang¹ styl posi³ków. Lekarstwo ów pob³a¿a wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów zakupisz w aptece internetowej. Inwitujemy do czynnej online taniej apteki internetowej po specyfiki natomiast po dane o wyci¹gach. Gór w takim razie alli Promujemy tych¿e w³oœci¹ cenê leków oraz rzeczywiœcie w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu indywidualnych natomiast renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie towarów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tym momencie trzy warianty prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w modus solidny zaœ przesy³a [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w zaci¹gu dopiero co niejakiego dnia od momentu sporz¹dzenia twojego zainteresowania. Przed momentem z tamtego uzyskuje wspania³e [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] taksacji pacjentów. Na chudy brzuszekJest du¿o za³¹czników diety na wyszczuplenie. Do znacznych nale¿¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast zaœ pokazanym przedsiêwziêciem byæ mo¿e zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej a æwiczenie fizyczne w wielkim stopniu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest czasami, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki bezapelacyjnie przestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jakkolwiek nie oznacza dla gêby pieknej tragedii oraz nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.